Loading...
За кантората 2018-11-15T11:26:26+00:00

Какво е ЧСИ и запознанство с кантората ни

Частният съдебен изпълнител е лице, на което държавата възлага принудително изпълнение на частни и публични вземания. Той е независим и при изпълнение на своите функции се ръководи само от закона. ЧСИ е високо квалифициран професионалист с юридическа правоспособност и минимум три години юридически стаж. Той:

– събира вземания на физически и юридически лица, а при възлагане от Държавата- и публични вземания;

– извършва: въводи във владение на физически и юридически лица на недвижими имоти, предаване на движими вещи, изпълнителни действия срещу длъжници, които са задължени да изпълнят определено действие;

– налага обезпечителни мерки;

– когато залогодателят не окаже необходимото съдействие за изпълнение върху заложеното имущество или за запазването му, заложният кредитор въз основа на извлечение от регистъра за вписано обезпечение и за започване на изпълнението може да поиска издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс. Предаването на заложеното имущество се извършва по реда на чл. 521 от Гражданския процесуален кодекс, т.е съдия изпълнителят отнема принудително веща и я предава на взискателя.

– към събиране на равностойността на заложеното имущество се преминава в случай, че то или някаква част от него не бъдат намерени у залогодателя. В този случай, съдебният изпълнител извършва и разпределението на постъпилата сума по реда на Гражданския процесуален кодекс.

– извършва запечатване на помещения, оборудване, превозни средства, по реда на чл.651 от Търговския закон.

– за нуждите на изпълнението, съдебният изпълнител може да нареди да се отварят сгради на длъжника, да се претърсват негови вещи, жилище и други помещения.

– Съдебният изпълнител при необходимост може да поиска от органите на МВР спиране от движение на МПС, върху което е насочено изпълнението за срок от 3 месеца;

– Съдебният изпълнител има право на достъп до информация в съдебните и административни служби, в т.ч. органите на НАП и АДВ, поделенията на НОИ и Централния депозитар. Той може да прави справки и да получава сведения за длъжника, както и да иска копия и извлечения от документи.

Района на действие на ЧСИ Гергана Грозева:

ОС-Сливен, който обхваща: Община Сливен, Община Котел; Община Нова Загора (включително и с.Маца и с.Полски градец, двете Общ.Раднево); Община Твърдица;

Банкови сметки ЧСИ:

СПЕЦИАЛНА – За плащане на задължения по изп. Дело

Сметка “Такси ЧСИ” – За заплащане на необходимите такси по изп. дела

1. „БАНКА ДСК” ЕАД

СПЕЦИАЛНА – IBAN: BG49STSA93000023214509; BIC: STSABGSF
ТАКСИ – IBAN: BG37STSA93000023214531 ; BIC: STSABGSF

2. „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД

СПЕЦИАЛНА – IBAN: BG91FINV91507116687019, BIC: FINVBGSF
ТАКСИ – IBAN: BG97FINV91501216687034, BIC: FINVBGSF